Loud and clear / Grand et clair

Alto e claro: a dereita de sempre!


O Partido Popular representa á mesma caste económica e política que deu o golpe de estado en 1936. O Partido Popular procede da mesma escola nacional-católica que utiliza a demagoxia como discurso político. O Partido Popular mente sen ruborizarse, sen pensar nas consecuencias dos seus actos nin nas súas palabras, que sementan o odio na sociedade.

A dereita do goberno de Lerroux estivo implicada no “affair” das casas de xogo durante o bienio negro da II República. A dereita de Madrid e a de Cataluña están vendendo a creación de miles de postos de traballo precarios en casinos e parques temáticos. Os mesmos pandilleiros blanqueando diñeiro.

O Partido Popular representa a dereita de sempre, a sociedade clasista, a intolerancia, e despreza a democracia. Esta dereita é a que enganou nas eleccións do 20 de novembro de ano 2011 aos seus votantes. Agora senta no banco azul do Parlamento español e nos Parlamentos Autonómicos ditando leis que prexudican a eses millóns de españois que lles deron o seu voto.

O libro “En combate con la historia”, é unha obra interdisciplinar, escrito por varios catedráticos de historia de recoñecido prestixio académico. Este libro mostra as claves da grande mentira que organizou a dereita española para xustificar o levantamento militar contra a II República española, a guerra inCivil de 1936 e o terror e os asasinatos da posguerra (1940-1942).

Aquela dereita franquista mentiu para tapar os seus crimes e xustificar a súa alianza coa Alemaña de Hitler. Esta dereita de hoxe mente para xustificar a destrución do estado de benestar dos españois botánddolle a culpa ao mercado financieiro e gobernando ao servizo do IV Reich, a Alemaña de Merkel e do FMI.

A dereita franquista dixo que a República representaba a desorde, pero a desorde foi froito da confrontación entre a dereita española e o pobo famento e humillado día a día.

Aquela dereita dixo que o comunismo quería implantarse en España, pero o comunismo apenas tiña presenza na sociedade española e durante a guerra non representaba máis que unha forza disposta a impedir o avance dos sublevados.

A dereita acusaba aos anarquistas das desordes, pero as mulleres e os nenos manifestábanse nos pobos pedindo pan, mentres os xornaleiros eran explotados como escravos e a terra de España estaba en mans duns poucos terratenientes e da Igrexa.

A dereita dixo que a esquerda tiña un plan para eliminala, pero iso non foi certo. A dereita si que tiña un plan para eliminar aos demócratas. Tiñan unhas consignas claras para impor o terror e a morte nos pobos que ían conquistando.

A dereita difundiu unha mentira máis, a idea de que a represión contra os republicanos ( catedráticos, mestres, artistas, mariñeiros, campesiños e obreiros), fora culpa de vinganzas persoais.

A represión foi organizada desde arriba cara abaixo polos mandos militares, o gobernador civil, os comandantes da garda civil e os militantes fascistas da Falanxe. Ademais, a igrexa negouse en moitos casos a enterrar cristianamente aos seus fieis, asasinados fronte aos muros dos cemiterios.

A igrexa de hoxe, representada pola Conferencia Episcopal é a mesma que durante o goberno de Zapatero, organizou actos de protesta contra as liberdades democráticas. Esa Igrexa é a mesma que desde os púlpitos pediu o voto para o Partido Popular, que agora nega a asistencia sanitaria aos emigrantes. Esta Igrexa de Rouco Varela é a que chama á policía antidisturbios para que bote aos cristiáns da igrexa onde foron a refuxiarse, porque foron deshauciados das súas casas pola banca.

A Igrexa do Cardeal Segura, que declarou como Santa Cruzada a Guerra inCivil de 1936, é a mesma que a de Rouco Varela e do Opus Dei, que colocou aos seus alumnos máis destacados no goberno de Rajoy para destruír a democracia.

A Igrexa española non cre na democracia nin na liberdade individual, só cre en aumentar o seu patrimonio de inmobles, de subvencións do goberno e do diñeiro dos incautos fieis.

A dereita española non cre na democracia, só quere o poder para seguir facendo os seus negocios e para salvar a súa responsabilidade cando comete delitos económicos.

Cales son os problemas do Estado Español? O primeiro problema é que a dereita chegou ao poder para que todos os españois paguen as súas débedas bancarias cos especuladores financeiros.

Para conseguir os seus fins, a dereita silenciou aos medios de comunicación liberais e está apoiada por xornais e televisións de ideoloxía ultraconservadora.

Os sindicatos perderon forza porque a democracia creou condicións de paz social. Pero agora a dereita tomou medidas para reducilos aínda máis, para que seis millóns de parados non teñan quen os represente e defenda.

A dereita pediu diñeiro a Europa para tapar o negocio ruinoso da construción, pero todos os días a banca deshaucia a miles de familias e queda cos seus pisos.

A dereita destrúe a paz social coa Reforma laboral para abaratar os despedimentos, baixar salarios e aumentar os seus beneficios.

Pero a socialdemocracia do Partido Socialista non ten credibilidade por culpa das campañas difamatorias da dereita durante a etapa de José Luís Rodríguez Zapatero.

A dereita nacionalista catalá uniuse á dereita centralista española nun dobre xogo cínico e perigoso.
A esquerda española non ten base social fóra dalgunhas rexións agrícolas ou mineiras. A esquerda nacionalista está instalada en sectores de clase media (profesores e intelectuais), con demasiada dispersión ideolóxica.

En resumo, a dereita española é a mentireira de sempre, que destrúe día a día todo o progreso social conseguido durante estes pasados anos. Queda claro que a verdadeira democracia está por vir, que se logrará cando nos libremos desta oligarquía, cando profundemos na soberanía dos pobos de España e cando o pobo teña claro que a paz social, a educación pública, a sanidade pública e a fiscalidade progresiva, son os eixos dunha democracia real. O demais é consecuencia de todo iso. Unha nova Galiza pode ser posible, sede coherentes cando vaiamos ás urnas.

[“En el combate por la historia. – La Repúblia, La Guerra Civil, El Franquismo.” Edición de Anxo Viñas.
34 autores de cada apartado, expertos en historia contemporánea. Editorial: Pasado & Presente. Barceloan.]

Alto y claro: la derecha de siempre!

El Partido Popular representa a la misma casta económica y política que dió el golpe de estado en 1936.

El Partido Popular procede de la misma escuela nacional-católica que utiliza la demagogia como discurso político. El Partido Popular miente sin sonrojarse, sin pensar en las consecuencias de sus actos ni en sus palabras, que siembran el odio en la sociedad.

La derecha del gobierno de Lerroux estuvo implicada en el “affair” de los casinos durante el bienio negro de la II República. La derecha de Madrid y la de Cataluña están vendiendo la creación de miles de puestos de trabajo precarios en casinos y en parques temáticos. Los mismos pandilleros blanqueando dinero.

El Partido Popular representa la derecha de siempre, la sociedad clasista, la intolerancia y desprecia la democracia. Esta derecha es la que ha engañado en las elecciones del 20 de noviembre de año 2011 a sus votantes. Ahora se sienta en el banco azul del Parlamento español y en los Parlamentos Autonómicos dictando leyes que perjudican a esos millones de españoles que les dieron su voto.

El libro “En combate con la historia”, es una obra interdisciplinar, escrito por varios catedráticos de historia de reconocido prestigio académico. Este libro muestra las claves de la gran mentira que organizó la derecha española para justificar el levantamiento militar contra la II República española, la guerra inCivil de 1936 y el terror y los asesinatos de la posguerra (1940-1942).

Aquella derecha franquista mintió para tapar sus crímenes y justificar su alianza con la Alemania de Hitler. Esta derecha de hoy miente para justificar la destrucción del estado de bienestar de los españoles hechándole la culpa al mercado bursátil y gobernando al servicio del IV Reich, de la Alemania de Merkel y del FMI.

La derecha franquista dijo que la República representaba el desorden, pero el desorden fue fruto de la confrontación entre la derecha española y el pueblo hambriento y humillado día a día.

Aquella derecha dijo que el comunismo quería implantarse en España, pero el comunismo apenas tenía presencia en la sociedad española y durante la guerra no representaba más que una fuerza dispuesta a impedir el avance de los sublevados.

La derecha acusaba a los anarquistas de los desórdenes, pero las mujeres y los niños se manifestaban en los pueblos pidiendo pan, mientras los jornaleros eran explotados como esclavos y la tierra de España estaba en manos de unos pocos terratenientes y de la Iglesia.

La derecha dijo que la izquierda tenía un plan para eliminarla y eso no fue cierto. La derecha sí que tenía un plan para eliminar a los demócratas. Tenían unas consignas claras para imponer el terror y la muerte en los pueblos que iban conquistando.

La derecha difundió una mentira más, la idea de que la represión contra los republicanos ( catedráticos, maestros, artistas, marineros, campesinos y obreros), había sido culpa de venganzas personales.

La represión fue organizada desde arriba hacia abajo por los mandos militares, el gobernador civil, los comandantes de la guardia civil y los militantes fascistas de la Falange. Además, la iglesia se negó en muchos casos a enterrar cristianamente a sus fieles que había sido asesinados frente a los muros de los cementerios.

La iglesia de hoy en día, representada por la Conferencia Episcopal es la misma que durante el gobierno de Zapatero, organizó actos de protesta contra las libertades democráticas. Esa iglesia es la misma que desde los púlpitos pidió el voto para el Partido Popular, que agora niega la asistencia sanitaria a los emigrantes.

Esta iglesia de Rouco Varela es la que llama a la policía antidisturbios para que eche a los cristianos de la iglesia donde han ido a refugiarse, porque han sido deshauciados de sus casas por la banca.

La Iglesia del Cardenal Segura, que declaró como Santa Cruzada la Guerra inCivil de 1936, es la misma que la de Rouco Varela y del Opus Dei, que ha colocado a sus alumnos más destacados en el gobierno de Rajoy para destruir la democracia.

La Iglesia española no cree en la democracia ni en la libertad individual, sólo cree en aumentar su patrimonio de inmuebles, de subvenciones del gobierno y del dinero de los incautos fieles.

La derecha española no cree en la democracia, sólo quiere el poder para seguir haciendo sus negocios y para salvar su responsabilidad cuando comete delitos económicos.

¿Cuales son los problema del Estado Español? El primer problema es que la derecha llegó al poder para que todos los españoles paguen sus deudas bancarias con los especuladores financieros.

Para conseguir sus fines, la derecha ha silenciado a los medios de comunicación liberales y está apoyada por periódicos y televisiones de ideología ultraconservadora.

Los sindicatos han perdido fuerza porque la democracia creó condiciones de paz social . Pero ahora la derecha tomó medidas para reducirlos aún más, para que seis millones de parados no tengan a quien los represente y defienda.

La derecha ha pedido dinero a Europa para tapar el negocio fallido de la construcción, pero todos los días la banca deshaucia a miles de familias y se queda con sus pisos.

La derecha ha destruído la paz social con la Reforma laboral para abaratar los despidos, bajar salarios y aumentar sus beneficios.

Pero la socialdemocracia del Partido Socialista no tiene credibilidad por culpa de las campañas difamatorias de la derecha durante la etapa de José Luís Rodríguez Zapatero.

La derecha nacionalista catalana se ha unido a la derecha centralista española en un doble juego cínico y peligroso.

La izquierda española no tiene base social fuera de algunas regiones agrícolas o mineras. La izquierda nacionalista está instalada en sectores de clase media (profesores e intelectuales), con demasiada dispersión ideológica.

Resumiendo, la derecha española es la mentirosa de siempre, que destruye día a día todo el progreso social conseguido durante estos pasados años. Queda claro que la verdadera democracia está por venir, que se logrará cuando nos libremos de esta oligarquía, cuando profundicemos en la soberanía de los pueblos de España y cuando el pueblo tenga claro que la paz social, la educación pública, la sanidad pública y la fiscalidad progresiva, son los ejes de una democracia real. Lo demás es consecuencia de todo ello. Una nueva Galicia puede ser posible, si somos coherentes cuando vayamos a las urnas.

Loud and clear: always the right wing!

The Partido Popular represents the same economic and political caste that made the coup d’état in 1936.

The Partido Popular comes from the same national-catholic school that uses demagoguery as political speech. The Partido Popular lies without blushing, without thinking about the consequences of their actions or their words, which sow hatred in society.

The right wing of Lerroux government was involved in the “affaire” of the casinos during the black period of two years in the second Spanish Republic. The right wing in Madrid and Catalonia are selling the creation of thousands of precarious jobs in casinos and theme parks. The same gangs whitening black money.

The Partido Popular represents the right wing, classist society, intolerance and it rejects democracy. This right wing is the one who has cheated his voters in the elections of 20th November 2011.

Now it sits down in the blue bank of the Spanish Parliament and in the Autonomous Parliaments dictating laws that harm million of Spanish people who gave their vote to them.

The book ” En combate con la historia ” (In combat against the history) is an interdisciplinary work, written by several professors of history with academic prestige. This book shows the keys of the great lie that the Spanish right wing organized to justify the military uprising against the second Spanish Republic, the unCivil war in 1936 and terror and murder after the war (1940-1942).

That pro-Franco right wing lied to cover his crimes and to justify his alliance with Hitler’s Germany. The right wing of nowadays lies to justify the destruction of the welfare state of Spanish people, and it blames the stock market. It is at the service of the IVth Reich, of Merkel’s Germany and of the IMF. The pro-Franco right wing said that Republic represented the disorder, but the disorder was the result of the confrontation between the Spanish right wing and the hungry and humiliated people day after day.

The right wing said the communism wanted to be implanted in Spain, but the communism scarcely had presence in the Spanish society and during the war it represented only a force ready to stop the advance of the rebels. It accused the anarchists of the disorders, but women and children took to the streets asking for bread, while the laborers were exploited as slaves and the lands were in hands of a few landowners and the Church.

The right wing said the left had a plan to eliminate them and that was not true. The right wing had a plan to eliminate the Democrats. They had clear slogans to impose terror and death in the towns they had conquered. They spread one more lie, the idea that the repression against Republicans (professors, teachers, artists, sailors, peasants and workers), had been a fault of personal revenges.

The repression was organized from the top by the military controls, the civil governor, the commanders of the Civil Guard and the Falange fascist militants. In addition, the Church refused in many cases to bury his faithful Christians who had been killed on the walls of cemeteries.

Nowadays, the Church is represented by the Episcopal Conference. The one that organized protests against democratic freedoms during Zapatero government. That Church is the same that asked for vote for the Partido Popular and now refuses healthcare to imigrants.

This Rouco Varela’s Church is the one that calls the riot police in order to take the Christians from the church where they have taken refuge, because they have been evicted by banks.

The Church of Cardinal Segura, who named the Uncivil War in 1936 as Holy Crusade, is the same as Rouco Varela’s and Opus Dei, which has placed its most outstanding students in the Rajoy government to destroy democracy.

The Spanish Church does not believe in democracy or individual freedom, just believe in increasing their property assets, government grants and money from the gullible faithful.

The Spanish right wing does not believe in democracy, only wants the power to continue doing business and save their responsibility when committing economic crimes.

What are the problems of Spain? The first problem is that the right came to power to the Spanish people pay their bank debts with financial speculators.

To achieve its goals, the right has silenced the liberal media and now it issupported by newspapers and televisions that have ultraconservative ideologies.

Unions have lost force because democracy created conditions of social peace. But now, the right took steps to reduce them furthermore, in order that six million unemployed people do not have whom it them represents and defends.

The right has asked for money to Europe to cover the unsuccessful construction business, but every day banking evicts thousands of families and get their houses.

The right has destroyed social peace thanks to the labor reform in order to cheapen the dismissals, lower wages and increase profits.

But the social democracy of the Partido Socialista does not have credibility because of the defamatory campaigns of the right wing during Zapatero stage.

The Catalan nationalist right wing has joined Spanish centralist right wing in a cynical and dangerous double game.

The Spanish left wing has no social base out of some agricultural and mining regions. The nationalist left wing is installed in areas of middle class (teachers and intellectuals), too ideologically dispersed.

To sum up, the Spanish right is always lying, destroying day after day every social progress achieved during these last years. It is clear that the real democracy is yet to come, it will be achieved when we get rid of this oligarchy, when we deepen in the sovereignty of the peoples of Spain and when people have clear that social peace, public education, public health and progressive tax system, are the axes of a real democracy. The rest is a consequence of all this.Una Galicia can be possible, if we are coherent when we go to the polls.

Grand et clair: la droite toujours!

Le Parti Populaire représente à la même caste économique et politique qui a donné le coup militaire en 1936.

Le Parti Populaire procède de la même école nationale-catholique qui utilise la démagogie comme discours politique. Le Parti Populaire ment, il ne rougit pas, il ne pense pas aux conséquences de ses actes ou leurs paroles, qui sèment l’haine dans la société.

La droite du gouvernement de Lerroux fut impliquée dans le “affair” des casinos pendant ouvernement conservateur de la République. La droite de Madrid et la droite de Catalogne vendent la création de milliers de postes de travail précaires en casinos et en parcs thématiques. Les mêmes intrigants en blanchissant de l’argent.

Le Parti Populaire représente la droite de toujours, la société élitiste, l’intolérance et il méprise la démocratie. C’était ce qui a trompé dans les élections du 20 novembre de l’anne 2011 à ses électeurs. Maintenant il s’assoit dans le banc bleu du Parlement espagnol et dans les Parlements Autonomes, en dictant des lois qui nuisent des millions d’espagnols qu’ils leur ont donnés son vote.

Le livre “Dans un combat avec l’histoire”, est une oeuvre interdiscipliner, écrit par quelques professeurs d’histoire de prestige académique reconnu. Ce livre montre les clés du grand mensonge qui a organisé la droite espagnole pour justifier le coup militaire contre la II République espagnole, la guerre incivile de 1936 et la terreur et les meurtres de l’après-guerre (1940-1942).

Cette droite franquiste a menti pour cacher ses crimes et pour justifier son alliance avec l’Allemagne hitlérienne. Cette droite d’aujourd’hui ment pour justifier la destruction de l’état de bien-être des Espagnols. Elle faite la la faute de nos problèmes aux marchés financiers et elle gouverne sous les mandats du IV Reich, de la l’Allemagne de Merkel et du FMI.

La droite franquiste a dit que la République représenté le désordre, mais le désordre a été le résultat de la confrontation entre la droite espagnole et le peuple affamé et humilié de jour en jour .

Cette droite a dit que le communisme voulait s’implanter en Espagne, mais il avait à peine une présence dans la société espagnole, avant et pendant la guerre il ne représentait plus qu’une force disposée à arrêter l’avancée des soulevés. La droite accusait les anarchistes des désordres, mais les femmes et les enfants se manifestaient dans les peuples en demandant du pain, tandis que les journaliers étaient exploités comme esclaves et las terres de l’Espagne était aux mains de quelques grands propriétaires et de l’Église.

La droite a dit que la gauche avait un plan pour l’éliminer et ce n’était pas vrai. C’était la droite qui avait un plan pour éliminer les démocrates. Ils avaient les consignes claires pour imposer la terreur et la mort dans les peuples qu’ils conquéraient. La droite a répandu encore un mensonge, que la répression contre les républicains (des professeurs, des maîtres, l’artistes, des marins, des paysans et des ouvriers), il a été par la faute des vengeances personnelles.

La répression a été organisée par les militaires du bébut á la fin, le gouverneur civil, les commandants de la Garde civile et les militants de la Falange (un parti fasciste). De plus, l’église s’est refusée dans beaucoup de cas à enterrer des fidèles chrétiens qui avait été assassiné en face des murs des cimetières.

L’église d’aujourd’hui, représentés par la Conférence Épiscopale est le même que pendant le gouvernement Zapatero, a organisé des manifestations contre les libertés démocratiques.

Cette église est la même que a demandé le vote pour le Parti Populaire, le même parti qui refuse aujourd’hui l’aide sanitaire aux émigrants.

Cette église de Rouco Varela est celle qui appelle à la police pour prendre les chrétiens de l’église où ils ont trouvé refuge, parce qu’ils ont été délogés de leurs maisons par les banquiers.

L’Église du cardinal Segura a déclaré Guerre Sainte la Guerre Civile de 1936, celle-là est la même qu’il est de Rouco Varela et l’Opus Dei, qui a placé ses élèves les plus remarquables dans le gouvernement Rajoy pour détruire la démocratie.

L’Eglise espagnole ne croit pas en démocratie et dans la liberté individuelle, elle crois seulement en augmenter ses actifs immobiliers, dans toucher des subventions du gouvernement et l’argent des croyants dociles.

Le droit espagnol ne croit pas en la démocratie, elle veut le pouvoir pour continuer à faire des affaires et pour se sauver de sa responsabilité quand elle commet des délits économiques.

Quels sont les problèmes de l’Etat espagnol? Le premier problème consiste en ce que la droite est arrivée au pouvoir pour obliger à payer au peuple espagnol les dettes qui ont les banques espagnoles avec les spéculateurs financiers.

Pour atteindre ses objectifs, la droite a appprivosié des médias libéraux et elle est soutenue par les journaux et les télévisions des idéologies ultraconservatrices.

Les syndicats ont perdu de force parce que la démocratie a créé des conditions de paix sociale. Mais maintenant la droite a pris des mesures pour les réduire encore plus, pour que les six millions d’arrêtés n’aient pas de celui qui les représente ni celui qui les défend.

La droite a demandé de l’argent à l’Europe pour fermer l’affaire manquée de la construction,

La droite a demandé de l’argent à l’Europe pour fermer l’affaire manquée de la construction, mais tous les jours la banque déloge des milliers de familles de ses maisons. La droite a rompu la paix sociale avec la Loi de la Réforme ee travail pour réduire les licenciements, baisse des salaires et pour augmenter ses bénéfices. La social-démocratie du Parti Socialiste n’a pas de crédibilité par faute des campagnes diffamatoires de la droite pendant la législature de José Luís Rodríguez Zapatero.

La droite nationaliste catalan a fait partie avec la droite espagnol et centraliste dans un double jeu cynique et dangereux.

La gauche espagnole n’a pas de base sociale avec l’exception de quelques régions agricoles et minières. La gauche régionaliste est installé dans les classes sociales moyennes (des enseignants et des intellectuels), elles déposent une grande désordre idéologique.

En résumant, la droite espagnole est toujours couché, elle détruit tout le progrès social que nous avons obtenu pendant les années dernières.

Il nous reste clairs que la vraie démocratie est á venir quand nous nous défairons de cette oligarchie,

quand nous approfondons dans la souveraineté des peuples d’Espagne et de plus et de plus le peuple lutte pour la paix sociale, par l’éducation public, par la santé public e par la fiscalité progressive, parce que ce sont les fondements de la démocratie réelle. Le reste est le résultat de tout cela. Une nouvelle Galice est possible, si nous sommes cohérents quand on va voter.

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s