Arriba, parias desta Terra! – Stand up, damned of the Earth!

España racista

O próximo día 1 de setembro deste 2012, os inmigrantes non terán dereito á sanidade pública española, que ata agora era universal e gratuíta para os residentes no noso país.

As novas disposicións legais racistas do goberno de Rajoy pon en risco a saúde de todos, dos enfermos e dos sans, pero sobre todo dos máis pobres.

Tanto España como Europa, como o mundo desenvolvido ten a obrigación de soster a saúde gratuíta dos emigrantes, porque Europa, no pasado e no presente benefíciase da riqueza de moitos pobos e continentes por exemplo África.

O colonialismo é o culpable do fame no mundo, o capitalismo salvaxe é o maior depredador da riqueza dos pobres, as multinacionais seguen explotando os recursos deses pobos e favorecendo as guerras, porque a industria militar é outro dos responsables da dor dos pobos.

Desde o Sur soben todo o contienente africano buscando chegar a Europa para saciar o fame de alimentos, de sanidade, de paz.

No momento actual, un novo “dragón” percorre Europa, ese dragón é o IV Reich Alemán, representado polo BCE e o FMI, que está destruíndo todos os valores democráticos europeos e todas as súas conquistas sociais.

(Ao servizo das multinacionais, da banca
e das empresas armamentísticas)

Unha nova forma de escravitude en Europa:

tráfico infantil para xogar ao fútbol.

O director Michael Alcantud roda ” diamantes Negros “. A película é unha denuncia sobre algúns clubs europeos de fútbol que fan o negocio cos adolescentes africanos e latinoamericanos que destacan xogando ao fútbol nos seus países. Se aqueles nenos non teñen éxito nos campos europeos, son abandonados ao seu destino.

O guión da película está baseado en historias reais. Hoxe día, hai aproximadamente 20.000 nenos africanos que fracasaron no fútbol.

Nas poutas do colonialismo

O colonialismo é un conxunto de relacións desiguais entre a metrópole e a colonia, e entre os colonos e a poboación indíxena.

O período colonial europeo comprende o período que vai del o século XVI ao século XX, cando varias potencias europeas ( España, Portugal, Gran Bretaña, Países Baixos e Francia) estableceron colonias en Asia, África e as Américas.

O termo “colonialismo” é un concepto amplo que se refire ao proxecto de dominación política europea desde o século XVI ata o século XX que rematou cos movementos de liberación nacional da década de 1960 .

Os historiadores distinguen dúas formas solapadas de colonialismo:

A inmigración a grande escala motivadas por razóns relixiosas, políticas ou económicas.


A ocupación do territorio por motivos económicos, ouro, especies e comercio de escravos.


O colonialismo moderno comezou coa Era dos Descubrimentos. Portugal e España descubriron novas terras alén dos océanos.

Os primeiros europeos en chegar á costa de Guinea foron os portugueses. Interesados nun primeiro momento polo comercio do ouro e das especias, estableceron colonias nas illas deshabitadas de Santo Tomé. No século XVI os portugueses descubriron que estas illas volcánicas eran ideais para o cultivo de azucre. Para cultivar o azucre empregaron a un gran número de escravos africanos.

 Os españois foron os primeiros europeos en utilizar os escravos africanos no Continente Americano, nas illas de Cuba e La Española, onde a taxa de mortalidade da poboación nativa foi alarmante. Os primeiros escravos africanos chegaron a La Española en 1501. A partir do século XVI, as bulas papais xustifican a trata de escravos e o colonialismo europeo.

Ao Caribe e á parte sur do que hoxe é Estados Unidos, os comerciantes holandeses trouxeron os primeiros escravos africanos en 1619.

Mentres as nacións europeas se foron facendo máis poderosas, especialmente Portugal, España, Francia, Gran Bretaña e os Países Baixos, todas estas áreas desenvolveron unha insaciable demanda de escravos.

O século XVII viu a creación do imperio colonial francés e o imperio holandés, así como Imperio Británico. Tamén viu ou establecemento dun imperio colonial danés e algunhas colonias suecas en ultramar.

No Atlántico, o comercio de escravos alcanzou o seu cénit no século XVIII, foi cando se capturaron o maior número de escravos en expedicións ao interior da África Occidental.

Estas expedicións leváronse a cabo contra os grupos e tribos africanas máis débiles. Os europeos rara vez entraron no interior de África, debido ao temor ás enfermidades e porque a resistencia era maior. No século XIX, foron moitas as potencias europeas que participaron en el reparto de África.

Logo da Primeira Guerra Mundial, os aliados vencedores dividiron o imperio colonial alemán e gran parte do imperio Otomán, segundo a rapidez con que se pensaba que estarían preparados para a independencia. A descolonización dos territorios non Americanos, realizouse despois da Segunda Guerra Mundial. En 1962 as Nacións Unidas creou un Comité Especial de Descolonización. Decenas de movementos independentistas como o Movemento de Países Non Aliñados xogaron un papel decisivo nos esforzos de descolonización das antigas colonias.

A colonización na actualidade

O coltán é un mineral moi cobizado polos países industrializados. O coltán converteuse nunha necesidade para as comunicacións modernas e polo tanto unha industria indispensable e moi lucrativa. Isto levou a unha serie de violacións dos dereitos humanos a respecto da súa produción. Na actualidade, os principais produtores de coltan son Australia, Brasil, Canadá, Mozambique e Ruanda, países que producen ao redor do 66% do coltán do mundo.

As Nacións Unidas desempeñaron un papel activo na avaliación do estado da industria de coltán do mundo e citou a numerosos países con violacións éticas en relación coa minería coltan. Debido á natureza da minería e ao número de xacementos minerais en zonas de conflito e nos países do terceiro mundo, o sector da minería do coltan é eticamente discutible.

Os expertos que estudan as nacións en desenvolvemento, como os de Oxfam, declararon que o custo da minería sobre o medio ambiente pode causar danos case permanentes, deixando para sempre a unha nación en desenvolvemento máis pobres todavía, e que o apoio á minería só se debe ofrecer nos países que teñan un plan claramente definido para o uso dos ingresos obtidos da explotación mineira na promoción de investimentos en saúde pública e a infraestrutura que eventualmente lles permitiría ser menos dependente dos recursos.

Mortos ao servizo da súa maxestade a Raíña de Inglaterra (2012)

Suráfrica segue sendo o maior produtor mundial de cromo, manganeso, platino, vanadio e vermiculita. É o segundo maior produtor de ilmenita, paladio, rutilo e circonio. A industria da minería do ouro continuou crecendo durante a maior parte do século XX.

As condicións de traballo para os mineiros africanos son inhumanas. A folga Lonmin foi unha folga que tivo lugar en agosto de 2012 nunha mina propiedade de Lonmin, unha filial de Anglo Platinum, o maior produtor mundial de platino líder, na área Marikana, preto de Rustenburg, Sudáfrica.

A folga dexenerou en violentos enfrontamentos entre os traballadores, vinculados a unha guerra entre o dominante Sindicato Nacional de Mineiros (NUM) e a Asociación de Mineiros menor e Construción Union (AMCU), resultando mortas dez persoas, entre elas dous policías.

Unha serie de enfrontamentos violentos ocorridos entre traballadores da mina de platino en folga e o Servizo de Policía de Suráfrica o xoves 16 de agosto de 2012, deu como resultado a morte de 34 mineiros, así como 78 mineiros feridos.

“Moitos deles foron fusilados por detrás e as balas saíu polo peito”, dixo a fonte, agregando só uns poucos compróbese que se disparou desde a fronte.

A policía arrestou a máis de 250 persoas tras o tiroteo. Os traballadores detidos debían comparecer ante o tribunal o luns por cargos que van desde o asasinato ata a violencia pública.

Nada ten mudado para os parias da Terra!

Stand up, damned of the Earth!

 

Spain is racist

On 1st September 2012, immigrants will not have right to the Spanish public health system, which even now was universal and free for residents in our country.

The new legal racist dispositions of the government of Rajoy have put at risk to health of everybody, the heath of the sick and the healthy ones, but especially the poorest’s.

Both Spain and Europe, and the developed world must support the emigrants’ free health care, because Europe has always taken advantage of the wealth of Africa in the past and in the present.

The colonialism is to blame for hunger in the world, the wild capitalism is the major predator of the poor people’s wealth. The multinationals are still exploiting the resources of those villages and they bring about wars, since the military industry is the most responsible of the pain of villages.

From South Africa, immigrants walk miles to get to Europe to satisfy hunger, health, and peace.

Nowadays, a new “dragon” is haunting Europe, the dragon is called the German Reich IV, and it represents the ECB and the IMF, which are destroying all European democratic values and all social achievements.

A new form of slavery in Europe, child trafficking to play football.

The director Michael Alcantud is filming ” Black diamonds “. The film is a report about some European football clubs which do business with African and Latin-American teenagers who play brilliantly in their countries. If those boys don’t succeed in the European fields, they are abandoned to their fate.

The script of the movie is based on true stories. Nowadays, there are about 20.000 African children who have failed in football.

In the claws of the colonialism

Colonialism is a set of unequal relationships between the metropole and the colony and between the colonists and the indigenous population.

The European colonial period was the era from the 16th century to the 20th century when several European powers (Spain, Portugal, Britain, the Netherlands and France) established colonies in Asia, Africa, and the Americas.

The word “colonialism” is a broad concept that refers to the project of European political domination from the sixteenth to the twentieth centuries that ended with thenational liberation movements of the 1960s.

Historians often distinguish between two overlapping forms of colonialism:

The large-scale immigration motivated religious, political or economic.

And occupation for economic, gold, spices and slave trade.

Modern colonialism started with the Age of Discovery. Portugal and Spain discovered new lands across the oceans .

The first Europeans to arrive on the coast of Guinea were the Portuguese. Originally interested in trading mainly for gold and spices, they set up colonies on the uninhabited islands of São Tomé. In the 16th century the Portuguese settlers found that these volcanic islands were ideal for growing sugar. To cultivate the sugar the Portuguese turned to large numbers of enslaved Africans.

The Spanish were the first Europeans to use enslaved Africans in the Americas, on islands such as Cuba and La Española, where the mortality rate of the native population was alarming. The first enslaved Africans arrived in Hispaniola in 1501. From the sixteenth century papal bulls justify the slave trade and European colonialism.

For the Caribbean and the southern portion of what is today the United States, where Dutch traders brought the first enslaved Africans in 1619. As European nations grew more powerful, especially Portugal, Spain, France, Great Britain and the Netherlands, these areas all developed an insatiable demand for slaves.

The 17th century saw the creation of the French colonial empire and the Dutch Empire, as well as the British Empire. It also saw the establishment of a Danish colonial empire and some Swedish overseas colonies.

The Atlantic slave trade peaked in the late 18th century, when the largest number of slaves were captured on raiding expeditions into the interior of West África.

These expeditions were typically carried out by African kingdoms against weaker African ethnic groups and peoples. Europeans rarely entered the interior of Africa, due to fear of disease and moreover fierce African resistance. In the late 19th century, many European powers were involved in the Scramble for Africa.

This map of the world in 1914 shows the large colonial empires that powerful nations established across the globe.

This map of the world in 1914 shows
the large colonial empires that powerful
nations established across the globe

After the First World War, the victorious allies divided up the German colonial empire and much of the Ottoman Empire as the speed with which it was thought they would be ready for independence. The decolonization outside the Americas, was held after the Second World War.In 1962 the United Nations set up a Special Committee on Decolonization.

Dozens of independence movements as the Non-Aligned Movement played a decisive role in decolonization efforts of former colonies.

Colonization today

The mineral coltan is a very coveted by industrialized countries. Coltan has become a necessity for modern communications and therefore an indispensable and lucrative industry. This has led to a number of human rights violations regarding its production. Currently, coltan’s main producers are Australia, Brazil, Canada, Mozambique, and Rwanda, countries that produce about 66% of the world’s coltan.

The United Nations has taken an active role in assessing the state of the world’s coltan industry and has cited numerous countries with ethical violations in relationship to coltan mining. Due to the nature of the mining and the number of ore deposits in conflict zones and third-world countries, coltan mining is a highly ethically contentious field.

Experts who study developing nations, such as those at Oxfam, have stated that the cost of mining on the environment can cause nearly permanent environmental damage, which can leave a developing nation permanently poorer, and that support for mining should only be offered in countries that have a clearly defined plan for using the revenue gained from mining for the promotion of public health and infrastructure investments that will eventually allow them to become less resource-dependent.

Dead in the service of Her Majesty the Queen of England (2012)

South Africa remains is the world’s largest producer of chrome, manganese, platinum, vanadium and vermiculite. It is the second largest producer of ilmenite, palladium, rutile and zirconium. The gold mining industry continued to grow throughout much of the early 20th century.

Working conditions are inhuman for African miners. The Lonmin strike was a strike in August 2012 at a mine owned by Lonmin, a subsidiary of Anglo Platinum, the world’s leading platinum producer, in the Marikana area, close to Rustenburg, South Africa.

The strike degenerated into violent clashes between workers, linked to a turf war between the dominant National Union of Mineworkers (NUM) and the smaller Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), Ten people died, including two policemen.

A series of violent confrontations occurred between platinum mine workers on strike and the South African Police Service on Thursday, 16 August 2012, and resulted in the deaths of 34 miners, as well as the injury of an additional 78 miners.

“A lot of them were shot in the back and the bullets exited through their chests,” said the source, adding only a few were found to have been shot from the front.

Police arrested more than 250 people after the shooting. The arrested workers were due to appear in court on Monday on charges ranging from murder to public violence.

Nothing has changed for the damned of the Earth!

 

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s